Obchodní podmínky

Článek 1

Obecné ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen jako “podmínky” nebo “obchodní podmínky”) se vztahují na nákup zboží prostřednictvím e-shopu www.hound.cz. Nákup zboží v jejich smyslu mohou provádět fyzické i právnické osoby (dále vždy jen “zákazník”) bez omezení s tím, že zákazník souhlasí, že takto uzavřené kupní smlouvy se budou řídit těmito Obchodními podmínkami, ustanoveními Reklamačního řádu, dalšími podmínkami uvedenými na stránce www.hound.cz a příslušnými právními předpisy.

Prodávajícím se v těchto podmínkách rozumí Hound Design s.r.o., se sídlem: Gelnická 1, Bratislava, Slovensko. IČO: 51055708 (dále jako “prodávající”).

Článek 2
Postup při objednávání

Zákazník si může přes e-shop www.hound.cz objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko “DO KOŠÍKU”.

Po stisknutí tlačítka “DO KOŠÍKU” se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Vytvoření objednávky není podmíněno registrací na www.hound.cz, při které je zákazník povinen vyplnit údaje, které od něj systém vyžaduje (přičemž se má za to, že pokud zákazník uvede své IČO, vystupuje a nakupuje jako podnikatel, nikoli spotřebitel). Tyto údaje budou použity pro účely vytvoření objednávky a následné plnění smlouvy. Pokud bude při registraci zákazníkem vysloven souhlas s informováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může prodávající registrační údaje použít také na marketingovou aktivitu související s její činností. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech hlásit na www.hound.cz. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje prodávající doporučuje zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit. Zároveň je v zájmu každého zákazníka, aby si chránil přihlašovací údaje, neboť jejich poskytnutí jiné osobě může znamenat její vystupování na www.hound.cz pod jménem příslušného zákazníka.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil / byl prodávajícím seznámen o vlastnostech zboží, o jeho ceně a ostatních nákladech, jakož i o tom, že tuto konkrétní výši ceny je povinen prodávajícímu uhradit a že si zvolil vyhovující způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím. Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému prodávajícího, o čemž bude zákazník informován e-mailovým oznámením o přijetí objednávky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu se smlouva o koupi zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek uvedených na stránce www.hound.cz, v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a v Reklamačním řádu.

E-shop www.hound.cz umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu jejich objednávek (zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování …) po autorizaci jejich přihlašovacími údaji.

Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.hound.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2018.

Článek 3
Platební podmínky

Všechny ceny zboží jsou uvedeny bez DPH, prodávající není plátcem DPH. V případě objednávky s úhradou předem může zákazník využít několik možnosti úhrady. Další možností je vytisknutí si objednávky a manuální úhrada potřebné částky bankovním převodem, nebo přímým vkladem ve Fio Bance. V případě, že si zvolíte formu úhrady dobírkou, objednávku bude třeba zaplatit doručovateli při přebírání zboží.

Článek 4
Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 10 pracovních dnů od uhrazení objednávky nebo její přijetí prodávajícím, pokud je zvolena úhrada dobírkou. Pokud prodávající nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude zákazníka informovat) a objednává komponenty na výrobu u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se dodat toto zboží zákazníkovi nejpozději do 4 týdnů od uhrazení zálohové faktury.

Úhradou se rozumí moment připsání úhrady na účet prodávajícího, na který měla být úhrada poukázána. Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, prodávající se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka. Pokud nedojde k dohodě prodávajícího a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, prodávající se zavazuje do 15 dnů vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud se prodávající a zákazník nedohodnou jinak. V praxi je zboží zpravidla dodáno do 2 pracovních dnů, resp. zboží označeno na www.hound.cz textem “na objednávku” do 21 dnů po připsání úhrady na účet prodávajícího nebo v případě dobírky po potvrzení objednávky.

Prodávající se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v objednávce jako místo doručení. Dopravu zajišťuje společnost InTime, při platbě předem je cena dopravy 99 Kč, dobírkou 129 Kč).

Nevyzvednutí nebo odmítnutí objednané zásilky

V případě nepřevzetí zásilky na dobírku, budeme postupovat stejně jako kdyby si zákazník nepřevzal zboží jehož koupi zazmluvnil papírovou smlouvou. Tím že došlo k uskutečnění objednávky, došlo k uzavření kupní smlouvy dle občanského zákoníku. A tedy zákazník je povinen zboží převzít a zaplatit. Zákon neumožňuje objednané zboží nepřevzít. V případě pokud si zboží nepřijmete v náhradní lhůtě, podáme žalobu na místní a věcně příslušný soud.

Při nevyzvednutí nebo odmítnutí objednané zásilky, která je předmětem kupní smlouvy vzniklé na základě objednávky zákazníka v internetovém obchodě www.hound.cz, budeme požadovat náhradu škody ve výši nutně vynaložených nákladů spojených s plněním z právoplatně vzniklé kupní smlouvy – celou výšku poštovného + náklady na vrácení zásilky na Slovensko přes společnost Intime s.r.o.. V případě odmítnutí  pokutové úhrady bude faktura za přepravu od zákazníka vymáhána soudní cestou, a to v celkové hodnotě objednaného zboží včetně poštovného a zpětného zaslání.

Článek 5
Storno objednávky

Tímto článkem 5 není dotčeno právo zákazníka, který vystupuje a na www.hound.cz nakupuje jako spotřebitel, na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu příslušných právních předpisů, jak je toto popsáno v článku 6 níže.

Storno objednávky ze strany zákazníka
Zákazník má právo stornovat objednávku oznámením zaslaným písemně na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše, nebo e-mailem na adresu info@hound.cz, a to v případě, že cena z objednávky (zálohové faktury) ještě nebyla uhrazena. V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky (zálohové faktury), ale ještě před dodáním zboží, ačkoli ještě neuplynula dodací lhůta podle článku 4, prodávající si vyhrazuje právo odečíst si prokázané náklady spojené s vyřizováním této objednávky a v případě zboží označeného v nabídce textem “na objednávku” i storno poplatek ve výši 40 % z jeho ceny.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, pokud není možné z technických důvodů zboží dodat v požadované lhůtě či za podmínek objednávky, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena účtovaná ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě prodávajícího a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, prodávající se zavazuje vrátit zákazníkovi do 15 dní na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

Článek 6
Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy (platí pouze při nákupu přes www.hound.cz zákazníkem, který je považován za spotřebitele)

Zákazník, který ve vztahu k prodávajícímu vystupuje jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zboží se považuje za převzaté zákazníkem v okamžiku, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

a) zboží objednané zákazníkem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně na adrese sídla prodávajícího uvedené výše, e-mailem na adrese info@hound.cz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Zákazník je na odstoupení od smlouvy oprávněn použít formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží prodávajícímu a to zasláním na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše nebo jiným způsobem předem dohodnutým s prodávajícím, a to nejpozději do 14 dní ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy uplatnil.

Zboží nesmí jevit známky používání a musí být zasláno prodávajícímu s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Zákazník má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě – To je odzkoušet velikost. Nemá však právo začít zboží používat a následně vrátit prodávajícímu (zboží použité ve větším rozsahu než postačuje na jeho odzkoušení, vrátit nelze, pokud prodávající nerozhodne v konkrétním případě jinak). Pokud zboží jeví známky poškození nebo používání, nebo zboží není kompletní, prodávající si vyhrazuje právo vrácení takového zboží neakceptovat nebo po dohodě se zákazníkem mu naúčtovat náklady související s uvedením zboží do původního stavu.

Poškození obalu a zboží samotného bude prodávajícím akceptováno výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném odzkoušení zboží ve smyslu tohoto ustanovení těchto podmínek nebylo možné zabránit, to znamená, které nepřekračuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Při odstoupení od smlouvy zákazník nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Pokud však dodané zboží nemá vlastnosti, o které zákazník projevil zájem a které se shodují s popisem poskytnutým prodávajícím, náklady na jeho vrácení a dodání zboží, které odpovídá smlouvě, jakož i všechny zákazníkem účelně vynaložené náklady v souvislosti s tím nese prodávající.

Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit zákazníkovi všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, a to stejným způsobem, jaký byl použit zákazníkem při platbě za zboží, pokud se zákazník s prodávajícím nedohodnou jinak. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil zákazník. Bez ohledu na uvedené, cenu a další náklady není prodávající povinen zákazníkovi vrátit dřív, než mu je doručeno zboží nebo jak mu zákazník prokáže, že mu zaslal zboží zpět.

V souladu se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;
b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka;
c) zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;
d) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil;
e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
f) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
g) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;
h) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
i) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
j) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

Článek 7
Reklamační podmínky

Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplné. V takovém případě je vždy povinen sepsat s příslušným řidičem protokol o škodě / reklamaci nebo zásilku odmítnout převzít. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu pro zákazníky prodávajícího. Zákazník si může právo na opravu vadného zboží uplatnit nejlépe po dohodě s prodávajícím. Při uplatnění práva na opravu zašle zákazník reklamované zboží včetně faktury (případně jinou formu daňového dokladu) na adresu sídla prodávajícho. Při uplatnění jiných práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícho za vady (to jsou práva na výměnu věci, oprava, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu) zašle zákazník reklamované zboží včetně faktury (případě jiné formy daňového dokladu) na adresu sídla prodávajícho.  Spotřebitel si nemůže libovolně vybírat způsob reklamace, ten určuje obchodník po pečlivém posouzení každé reklamace.

V případě, že reklamovaná vada byla způsobena zákazníkem, zejména poškozením výrobku, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Prodávající neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí …). Zničení produktu kousáním, roztrháním vašim pejskem, vystavením vodě nebo čemukoliv, co narušuje integritu materiálu mimo běžného nošení není chybou výroby. Zašpinění, možné vyblednutí a roztřepení jsou známkami běžného používání, a neznamenají vadný výrobek.

Článek 8
Ochrana osobních údajů spotřebitele

8.1 Strany se dohodly, že zákazník v případě, že je spotřebitelem, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

8.2 Zákazník resp. dotyčná osoba (dále jako “zákazník” nebo “dotyčná osoba”) poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu se zákazníkem, a proto ji nebude možné se zákazníkem ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace zákazníka, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.hound.cz, informování o zvýhodněných nabídkách a novinkách.

8.3. Prodávající zpracovává osobní údaje dotyčných osob pro účely vystavení věrnostní karty na základě jejich žádosti. Dotyčná osoba projeví svou žádost resp. souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel při registraci prostřednictvím internetového obchodu www.hound.cz, nebo jiným prokazatelným způsobem. Prodávající zpracovává pro tento účel osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

8.4. Zákazník čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZnOOÚ”), aby prodávající ve svých informačních systémech v manuální i automatizované formě zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu podle odstavce 8.1. těchto podmínek a to pro účely uvedené v odstavci 8.2. těchto podmínek. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji zákazníka zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající po splnění účelu zpracování neprodleně zajistí likvidaci osobních údajů zákazníka v souladu s ust. § 20 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu zákazníkem prodávajícímu.

8.5. Zákazník si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.hound.cz.

8.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. d) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně pro účely uvedené v odstavci 8.2. těchto podmínek.

8.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. f) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděny.

8.8. Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího požadovat
1 / potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávané,
2 / obecně srozumitelnou formou informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
c) účel zpracování osobních údajů,
d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a
e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů nezbytné pro zákazníka na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
– Poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu zákazníka podle § 11 ZnOOÚ, oznámí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud zákazníkova povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí zákazníkovi právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a vyrozumí jej o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
– Třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
– Okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
– Formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
– Třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů.

8.10. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 8.14. je zákazník oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:
1 / obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje na zpracování,
2 / obecně srozumitelnou formou seznam jehojích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
3 / opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
4 / likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
5 / likvidaci osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
6 / blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu zákazníka.

8.11. Právo zákazníka podle odstavce 8.10. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana zákazníka, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

8.12. Zákazník na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat
1 / zpracování jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
2 / využívání titulu, jména, příjmení a adresy zákazníka pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
3 / poskytování titulu, jména, příjmení a adresy zákazníka pro účely přímého marketingu.

8.13. Zákazník na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném vměšování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka zákazníka je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování zákazník namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

8.14. Zákazník na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Zákazník má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti zákazníka vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění prodávající informuje zákazníka ve lhůtě podle odstavce 8.21. Zákazník nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů zákazníka, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku zákazníka, nebo jestliže prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů zákazníka.

8.15. Pokud zákazník uplatní své právo
1 / písemně az obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou zákazník doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
2 / osobně ústní formou do zápisu, ze které musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis zákazníka; kopii zápisu je prodávající povinen předat zákazníkovi,
3 / u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

8.16. Zákazník při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

8.17. Pokud zákazník nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

8.18. Pokud zákazník nežije, jeho práva, které měl podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

8.19. Žádost zákazníka podle odstavce 8.9., 8.10. 1 /, 3 / až 6, a odstavce 8.12. až 8.14. vyřídí prodávající bezplatně.

8.20. Žádost zákazníka podle odstavce 8.10. 2 / vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů as odesláním informace zákazníkovi, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

8.21. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost zákazníka podle odstavců 8.19. a 8.20. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

8.22. Omezení práv zákazníka podle odstavce 8.11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí zákazníkovi a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

8.23. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely uvedené v odstavci 8.2. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

InTime s.r.o.

Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovensko

8.24. Zákazník vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami uděluje prodávajícímu právo poskytnout nezbytné minimum jeho osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail) třetí straně za účelem řádného plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím, přičemž okruhem takových třetích stran podle povahy dohodnutých podmínek je kterýkoliv nebo více z následujících: přepravce, dodavatel, internetový prohlížeč, příp. další třetí strana, jejíž součinnost je nezbytná pro řádné plnění smlouvy.

8.25. Zákazník vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami současně uděluje prodávajícímu souhlas s poskytnutím nezbytného minima jeho osobních údajů v rozsahu e-mail a údajů o zakoupeném zboží v rámci jedné objednávky společnosti Naspers OCS Czech Republic, sro se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, provozovateli internetových stránek www.heureka.cz, na území České Republiky (výlučně společnosti Naspers OCS Czech Republic, sro), a to pouze za účelem zkvalitňování služeb prodávajícího na základě hodnocení jeho zákazníků; stejně v tomto případě je poskytnutí souhlasu podle tohoto odstavce dobrovolné a zákazník je kdykoliv oprávněn tento souhlas odvolat písemnou formou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – poskytnutí osobních údajů třetí straně

Tímto jak zákazník uděluji souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Hound Design s.r.o., se sídlem: Gelnická 1, Bratislava, Slovensko. IČO: 51055708 s poskytnutím mých osobních údajů v rozsahu emailová adresa a údaje o zakoupeném zboží v rámci objednávky třetí straně a to společnosti Naspers OCS Czech Republic, sro se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, provozovateli internetových stránek www.heureka.cz za účelem zkvalitňování služeb prodávajícího na základě hodnocení jeho zákazníků.

Jak zákazník jsem si vědom skutečnosti, že výše uvedený souhlas jsem oprávněn kdykoliv odvolat písemnou formou.

Jako zákazník prohlašuji, že jsem byl v souladu s § 15 odst. 1 informován o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem, které jsou zveřejněny na internetové stránce www.hound.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto jak zákazník uděluji souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb.